وکیل

وکیل پایه یک دادگستری کیست و وظایف وی چیست؟

وکیل کسی است که اقداماتی را که خود موکل نمی تواند انجام دهد را برعهده می گیرد. وکلا از سوی افراد حقیقی یا حقوقی  از حق موکل و جواب دادن به ادعاها و علل آن ها را در دادسرا و دادگاه ها قبول می کند.

وکالت به چه معناست؟

وکالت به موجب ماده 656قانون مدنی، عقدی است که به موجب آن یکی ازطرفین طرف دیگررا برای انجام امری نایب خود می نماید.

وکالت در لغت به معنی واگذارکردن و سپردن است و در اصلاح حقوقی، عقدی است که بر اساس آن یکی از طرفین قرار داد، طرف دیگری را برای انجام کاری انتخاب می کند که با بستن این قراداد، طرفین در مقابل هم وظایف و مسئولیت هایی دارند.

وکیل

 

انواع وکالت

 وکالت مطق: وکالت مطلق یعنی فرد برای همه کارها از جمله امور مالی و اداری وکیل دارد و شامل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده است.

 وکالت مقید: در وکالت مقید برخلاف وکالت مطلق، مورد وکالت مشخص شده است و وکیل با توجه به آن در کارهای فرد عمل می کند.

 تعهدات و وظایف وکیل

 وکیل باید در تصرفات و کارهای خود مصلحت موکل را رعایت کند و هر زمان از جرم وکیل خسارات به موکل وارد گردد، مسبب وکیل است.

 وکیل اگر چیزی را بجای موکل دریافت کند باید به وی بدهد. اگر اعمال مسئله ای دست دو یا چند وکیل باشد، هیچ کدام بدون دیگری نمی توانند در مساله ای دخالت کنند و در مواردی که وکیل وکالت در توکیل نداشته باشد نمی تواند مساله را به فرد دیگری واگذار کند.

وکیل

 تعهدات موکل در قبال وکیل

 موکل باید تمامی تعهداتی را که وکیل در حد وکالت خود بر عهده دارد را انجام دهد و تمامی هزینه هایی که وکیل برای انجام وکالت درنظر گرفته است را پرداخت کند.

 وکیل در توکیل

 وکیلی که از سوی موکل خود دارای اختیارات مشخص کردن وکیل دیگری را دارد.

 وکالت بلاعزل

 وکالتی که عدم عزی وکیل حین قرارداد لازمی شرط شده باشد.

 طرق انقضای وکالت

 با استعفای وکیل، با عزل موکل، با فوت یا جنون موکل و یا وکیل.

 طرق فسخ وکالت

 با انجام کاری از طرف موکل که منافی با وکالت وکیل باشد و یا با انجام موضوعی از طریق خود موکل

وکیل

 تعهدات وکیل طبق قانون

 ماده 666

 هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود.

 ماده 667

 وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.

 ماده 668

 وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

 ماده 669

 هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر ‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.

 ماده 670

 در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود.

 ماده671

 وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.

 ماده 672

 وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

 ماده 673

 اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

وکیل

حدود وکالت

 «وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد».

 (مفاد ماده ۶۶۳قانون مدنی)

 «در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود».

  (مفاد ماده ۶۶۱قانون مدنی)

منبع:  وکیل پایه یک دادگستری